Δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι:

  • Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1500kWh.
  • Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1700 kWh.
  • Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των από το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας.
  • Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500 ευρώ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200kWh – 1700kWh.
  • Άτομα των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000 ευρώ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000 kWh.

Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι:

  • Η κατανάλωση να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
  • Η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
  • Η κατανάλωση να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200kWh ανά τετράμηνο.
  • Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση να μην υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1500kWh ή 1700 kWh).

Οι προϋποθέσεις πάντως καθιστούν απαγορευτικό το ΚΟΤ για τους ενοικιαστές που δεν έχουν μεταφέρει την παροχή ρεύματος στο όνομά τους, ενώ, εάν για κάποιο τετράμηνο του έτους ένταξης δεν πληρούνται τα ανωτέρω όρια κατανάλωσης, τότε δεν εφαρμόζεται το ΚΟΤ, αλλά για τη συνολική κατανάλωση του συγκεκριμένου τετραμήνου θα εφαρμόζεται το ισχύον κάθε φορά οικιακό τιμολόγιο.