ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29ης Mαϊου 2014 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Δαβάκη 1 & Λεωφ. Κηφισίας 116, Αθήνα.

Read More